Спецификация на основните функционални модули на системата

Официална страница на проекта: [1]http://erpix.org

МОДУЛ АДМИНИСТРАТИВЕН

редактиране

КАРТОТЕКА НА ОСНОВНИ ДАННИ

редактиране

Tова са всички базови данни (номенклатури) с които работи организацията – материали, стоки, продукти, незавършено производство, мярки, контрагенти, стокови (продуктови) групи, модели (варианти) и много други.

МНОГОЕЗИКОВО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕКСТОВИТЕ ДАННИ

редактиране

поради интеграцията на бизнеса със страните от ЕС е подходящо данните да може да се извеждат на език по избор на потребителя. По подразбиране е български език. Стойносттите на текстовите етикети в потребителският интерфейс се съхранява във външен XML файл за лекота при превеждането потребителският интерфейс на различни говорими езици.

ОТДАЛЕЧЕНИ ОФИСИ

редактиране

Дефиниране параметрите на регионалните офиси на търговската организация. Съхранява се информация за наименование, адрес, телефон, управител на офиса. Системата поддържа разпределение (репликация) на данните за основните ресурси и номенклатури от и към отделните офиси на една организация както и движение на електронни документи между тях.

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛИ

редактиране

Създаване и редакция на потребителски профили

редактиране

Всяко действие от страна на потребителите (операторите) се регистрира в системата асоциирано към съответният потребителски профил. Хардуерни устройства (електронни везни, каси) които автоматично оперират със системата също трябва да се логват чрез потребителски профил. Информацията се съхранява за целите както на справките филтрирани по потребители така и за анализите на потребителското поведение. При инсталиране на системата автоматично се създава административен профил за първоначално логване и настройка на системата. В “системни” се избира потребителската група която се назначава на новосъздаден профил, по подразбиране.

Валидност на профила

редактиране

Системата поддържа следните параметри на профилите:

 • потребителя неможе да променя паролата
 • дата на изтичане валидността на профила (или липса на такава)
 • статус – активен/неактивен

Права на достъп

редактиране

Администратора на системата определя правата на потребителските профили върху отделните софтуерни модули или отделни функции от тях

Групи потребителски профили

редактиране

Логическо обединяване на потребителите. Групирането се използва за по-лесно налагане на права или правила към множество профили. Системно са дефинирани две групи профили:

 • системни администратори
 • неопределени

Първата има права за достъп до настройките на системата като цяло докато втората няма никакви права.

Времеви разписания за позволено регистриране (логване) в системата.

редактиране

Времевите интервали се задават на ниво група потребителски профили. // Тази функция се препокрива със “Работни смени и работно време” но // засега остава така.

Модула за ауторизация

редактиране

Обособен като отделен компонент за лесна подмяна с цел поддържане на различни технологии за ауторизация на потребителя (както това е направено в Windows – GINA). Пример – RF система за безконтактно ауторизиране чрез микропредавателни устройства. Изтриване на потребителски профил е възможно само ако към него няма асоциирани нито един документ или операция. ауторизация на потребителя

СИСТЕМНИ

редактиране

Настройка на системните параметри

редактиране
 • потребителска група по подразбиране

Администрация на сървъра

редактиране

Система за архивиране на данните от отдаличените сървъри

редактиране

Локално на всеки отдалечен офис на организацията се инсталира системата. Периодично се правят архивни копия на базата данни. Чрез репликацията данните от локалните офиси се прехварлят в базата данни на регистрираният централен сървър за съхранение или обработка. Архиви на базата данни на централният сървър се правят по разписание на систеният администратор.

Система за обновяване на софтуера (ръчно или autoupdate)

редактиране

Потребителски списък със задачи

редактиране

Система за електронен подпис на документи

редактиране

Факс, пощенски, IM сървър

редактиране

Настройки

редактиране

МОДУЛ “Документация”

редактиране
 1. виж Страница=== Заповеди ===

Вътрешни правила

редактиране

Инструкции

редактиране

Споделени документи

редактиране

Настройки

редактиране

Права за достъп до документите

редактиране

Настройки

редактиране

МОДУЛ “Деловодство”

редактиране

Входяща / изходяща външна / вътрешна кореспонденция

редактиране

Завежда хартиената и електронна кореспонденция, разпределя по получатели. Води електронен и хартиен архив - сканиране на входящата хартиена поща за добавяне в електронния архив

Настройки

редактиране

МОДУЛ “Складово стопанство”

редактиране

Складови зони

редактиране

Дефиниране на обособени наименовани складови зони (фрагментиране) в складовото пространство. Използват се за логическо обособяване на складови площи (складови места) или като докове (рампи) при доставките на стоки от доставчиците

Карта на складиране (план)

редактиране

Схема за последователно ползване на складови зони за нормално разпределение и ефективно използване на складовото пространство. Използва се при автоматизираните складови операции.

Минимално / максимално количество

редактиране

Определяне на критично минимално количество наличност от ресурси в склада (минимален резерв) . Системата следи за своевременно заявяване на материали (стоки) за потдържане на определеният минимум или предупреждава за достигане на максимални наличностти

Заявки за доставка

редактиране

Изготвяне на документ - заявка за доставка на ресурси в склада. Заявката може да се създава ръчно от оператор или автоматично от името на системата. В първият случай оператора ползва списък от ресурси необходими за доставка, генериран от системата според определените минималните количества и времената на доставка зададени за всеки контрагент - доставчик

Приход / разход

редактиране

Документиране на операциите приход / разход

Изписване по средна цена: за ден, месец

редактиране

Изписване по FIFO, LIFO, конкретно определена

редактиране

Преоценки на стоките

редактиране

Ревизия, брак и липси

редактиране

Генериране на списък от ресурси налични в склада, документиране на резултата от ревизията декларация преди започване, заповед за инвентаризация, протокол за брак

Автоматизиране на складови операции по разписание

редактиране

График за изпълнение на автоматични складови операции без намеса на оператор. Операцията е полезна за осъществяване на регулярни прехвърляния на ресурси от склад източник към склад получател

Реорганизиране на склада

редактиране

Вътрешно преразпределение на ресурсните наличностти по складови позиции (места)


Прехвърляне между складове

редактиране

Преместване на ресурси от един склад към друг (локални и отдалечени транзакции между отдалечени офиси).

редактиране

Система за баркод следене (tracing)

редактиране

При постъпване на всички стоки/материали в склада се издава баркод, който се залепя на стоката, с него се следи кога и от кого е пристигнало, кога е изписано и накого е предадена стоката. Тези баркодове са индивидуални и уникални за съответната организация и са единни за всички отдалечени офиси.

Справки и статистически анализ

редактиране

Настройки

редактиране

МОДУЛ “Счетоводство”

редактиране

Сметкоплан

редактиране

Счетоводни статии

редактиране

Шаблони за автоматично осчетоводяване на документи

редактиране

=== Отчет за приход / разход ===

Отчет за паричния поток

редактиране

Отчет за собствения капитал

редактиране

Декларации по ДДС

редактиране

Дневници за покупките и продажбите, дискета за данъчното

редактиране

Междинно, годишно преключване

редактиране

Типове счетоводни записвания – автоматични / въведени от потребителите

редактиране

Следене на служебни аванси

редактиране

Разчети с бюджета

редактиране

Дълготрайни материални активи

редактиране

Следене по градове, обекти, помещения, отговорници

редактиране

Следене на направени разходи за поддръжка(текущ/авариен ремонт), основни ремонти

редактиране

 === Счетоводен амортизационнен план ===


=== Данъчен амортизационен план ===

Прогнозен амортизационен план

редактиране

Преоценки

редактиране

Консервация на активи

редактиране

Настройки

редактиране

МОДУЛ ФИНАНСИ

редактиране

Картотека на всички банкови сметки на търговската организация

редактиране

Заеми - система за изчисляване на лихви по заеми

редактиране

Влогове - система за изчисляване на лихви по влогове

редактиране

Инвестиции

редактиране

Анализ на данните

редактиране

Анализ по клиентите

редактиране
 • най-печеливш
 • с най-голям оборот
 • най-бавно плащане

Анализ по продукти

редактиране
 • най-продаван
 • най-печеливш

Финансов анализ на фирмата по НСС13 (отменен)

редактиране

Коефициенти

редактиране
рентабилност на приходите от продажби
редактиране
рентабилност на собствения капитал
редактиране
рентабилност на пасивите
редактиране
капитализация на активите
редактиране
ефективност на разходите
редактиране
ефективност приходите
редактиране
обща ликвидност
редактиране
бърза ликвидност
редактиране
незабавна ликвидност
редактиране
абсолютна ликвидност
редактиране
финансова автономност
редактиране
задлъжнялост
редактиране
времетраене на един оборот в дни
редактиране

Брой на оборотите

редактиране

Заетост на материалните активи

редактиране

Период на събиране на вземанията от клиенти

редактиране

Период на погасяване на задължения към доставчици

редактиране

Напомняне за периодични плащания по договор автомататично напомняне за просрочени вземания/задължения

редактиране

Настройки

редактиране

МОДУЛ ТЪРГОВИЯ

редактиране

Поръчки за доставка на стоки

редактиране

Изготвяне на поръчки до контрагента-доставчик, за доставка (покупка) на стоки

Клиентски групи

редактиране

Групиране на клиентите с цел налагане на общи за групите ценови политики и условия автоматично прехвърляне на клиент при определени условия (оборот)

Ценови политики

редактиране

Правила за определяне на търговските отстъпки

Отстъпки

редактиране
за направен стокооборот при покупка на определена сума
редактиране
за направен стокооборот за определен период от време
редактиране
с фиксиран размер по групи стоки
редактиране

Заявки на клиенти

редактиране

Заявки на клиенти за покупка на стоки. Системата следи за навременно удовлетворение на клентските заявки. План за изпълнение на заявките. on-line заявки от контрагенти на които сме издали електронен подпис за достъп до форми за заявки в нета

Ценови листи, оферти и търговски отстъпки

редактиране

Изготвяне на оферти за доставка на стоки. Различни схеми на търговски отстъпки.

Автоматично разпращане на оферти/ценоразпис при промяна

редактиране

Промоции

редактиране

Ограничено количество стоки за реализация по преференциални цени. Ограничението може да бъде количественно или времево.

Премии при закупуване на определен продук, получаване на друг безплатно или с намалена цена

Консигнации

редактиране

Предоставяне на стоки за реализация без промяна на собствеността.

Разплащания и задължения

редактиране

Система за контрол на клиентския кредит, задължения и плащания

Фактуриране

редактиране

Издаване на фактури, стокови разписки

Терминали за директна продажба (каси)

редактиране

Софтуер за издаване на касови бонове интегриран с касов апарат и баркод скенер

Рекламации - система за обработка на рекламациите

редактиране

Дата на постъпване на рекламация ремонт и връщане на стоките до клиента

Анализ на най-често връщаните стоки по рекламация

редактиране

Настройки

редактиране

МОДУЛ КАСА

редактиране

Терминал за касови плащания

редактиране

Касова книга

редактиране

Зареждане с купюри

редактиране

Попълване/издаване на приходни/разходни касови документи

редактиране

Закриване на задължения от клиенти

редактиране

Изплащане на заплати

редактиране

Отчитане на дадени аванси

редактиране

Отчитане на непарични средства – марки, чекове

редактиране

Настройки

редактиране

МОДУЛ ПРОИЗВОДСТВО

редактиране

Производственни единици

редактиране

Картотека на всички производственни единици в организацията. Производственните единици са обектите на производственният процес. Чрез производственният процес те трансформират ресурсите в продукти.

Разходни норми за производство и разпад

редактиране

Норми за трансформиране на ресурсите и незавършено производство в продукция

Продукти - картотека на крайните продукти

редактиране

Производствен процес

редактиране

Определяне на технологията(пътя) на производство. Автоматизирано следене на производствените процеси. Календар на производтството – калкулиране на производственият цикъл във времето, разпределение на задачите за производство, себестойност. Лимитни карти.

Настройки

редактиране

МОДУЛ ЛИЧЕН СЪСТАВ

редактиране

Картотека на персонала на търговската организация. Лични дани.

редактиране

Следене на зачислени активи

редактиране

Следене на стаж и преоценка на заплата

редактиране

Работен календар

редактиране

Определяне на работното време, работни смени, неработни дни през годината

Контрол на работното време

редактиране

Система за вход/изход на персонала през контролни точки. Магнитни персонални карти.

Изчисляване на извършената работа

редактиране

норми – изпълнение/неизпълнение – разценки

Бригадно/обектно разплащане за извършена работа

редактиране

Процентно разпределение на ФРЗ

редактиране

Доплащания за изминат път (за шофьори)

редактиране

Болнични листове

редактиране

Социални осигуровки

редактиране

Граждански договори

редактиране

Сключване, изплащане, декларации, справки за данъчното

Настройки

редактиране