Слънчевата система

Въведение
Слънчевата система
Слънцето
Меркури
Венера
Земя
Луна
Марс
Астероиден пояс
Юпитер
Сатурн
Уран
Нептун
Плутон
Комети
Пояс на Кайпер
Облак на Оорт
Глосар

Земята е едно от 9-те планети в Слънчевата система. Засега тя е единствената планета на която са открили вода и живеят живи същества. Тя се върти по мислена ос, която е под наклон. Прави пълна обиколка около оста си 24 часа или едно денонощие. Планетата също се върти и около Слънцето (причината за смяната на годишните сезони), но не я прави за 24 часа, а за 365 дни и 6 часа или една година. Тя не се върти този път по мислена ос, а по т.нар. Земна орбита (или само орбита). Средната ѝ орбитална скорост е 29,783 км/секунда, максималната ѝ скорост е 30,287 км/сек, а минималната е 29,291 км/сек. Нейният естествен спътник е един − Луната. Всички останали, които обикалят са изкуствени т.е. създадени от човека за различни цели. Например:предаване на телевизия и радио,прогнозиране и много други неща. Тя се разделя на две чрез Екватора. Той се бележи с 0градуса. Екватора разделя Земята на Северно и Южно полукълбо. Екваториалния диаметър на Земята е 12 756,270 км, а Екваториалната обиколка 40 075,004 км.

Анимация на въртенето на земята
Диаграма на земята

Земята е изградена от вътрешни и външни обвивки. Вътрешните са ядро, мантия и земна кора. Ядрото се намира в центъра на земята. То е много горещо и се поделя на вътрешно и външно. Вътрешното ядро е много твърдо, а външното по-крехко.Мантията е след ядрото т.е. тя го обгръща. Тя се състои предимно от желязо и магнезий. Земната кора (или кората) обгръща всички останали вътрешни обвивки. Дебелината ѝ е от 6 до 80км. Най-тънката кора е океанската(при океаните). Континенталната (при континентите) е по-дебела и по- лека. Външните земни обвивки са биосферата, атмосфера и хидросфера. Биосферата се състои от живите организми на Земята: хора, животни, растения. Тя е започнала да съществува преди 3,5 милиарда години. Биосферата е разделена на биоми, съставени от сродни растения и животни. Атмосферата се състои от въздуха, който е на Земята, съставен от 78% азот, 21% кислород, 1% аргон и примеси на други газове. Хидросферата се състои от океаните, моретата и реките по Земята, т.е. от водата. Земята е покрита с 71% вода (97,5 от водата е солена, а 2,5% − сладководна). Около 67,8% от прясната вода се намира в ледовете на ледниците. Земята е фотографирана за първи път през 1959 година от Експлорър 6. През 1961 година Юри Гагарин е първият човек,който наблюдава Земята от Космоса.Повърхността на Земята е 510,073 милиона км2. Само 29,2% (148,94 милиона км2) е суша. Най-ниска точка на повърхността е Мъртво море − 392 м. Най-голяма дълбочина е Марианската падина в Тихия океан − 11 022 м. Най-високата точка е Еверест 8 848 м. Земята се разделя на седем вида биологични и климатични пояси. По-общо земният климат са характерни две обширни полярни зони, разделени от две сравнително тесни умерени зони, две тропични зони и една широка екваториална зона. Валежите варират в широки граници от няколко метра до по-малко от милиметър годишно. Всички промени на времето стават в първите 10 км от атмосферата. Около една десета от Земята винаги е покрита с лед, а около една пета от сушата е пустиня.Земната кора съдържа голямо количество залежи на изкопаеми горива като въглища и нефт, природен газ и метан. Човечеството използва тези ресурси за производство на енергия и като суровина за разнообразни химични продукти. Земната биосфера произвежда много биологични продукти като храна, дърва, лекарствени средства, кислород, а също така рециклира много органични отпадъци .Някои от природните ресурси като изкопаемите горива не могат да бъдат възстановени бързо по естествен път и поради това се наричат невъзобновяеми. Експлоатацията на невъзобновяемите ресурси от човешката цивилизация е плод на ожесточени дискусии между природозащитници и технократи.

Използване на земята в проценти
Годна за култивация земя 13.13%
Постоянни насаждения 4.71%
Пасища 26%
Гори 32%
Населени места 1.5%
Други 30%

Обширни площи на Земята са подложени на природни бедствия като тропически циклони и антициклони, урагани (в Атлантическия океан) или тайфуни (в Тихия и Индийския океан. Много населени места са също подложени на опасности от земетресения, свлачища, вулканични изригвания, торнадота, пропадания на земна маса, наводнения или засушавания.

Много области и територии са обект на замърсяване на въздуха и водата от антропогенната дейност на човека, киселинни дъждове, загуба на естествената растителност (в резултат от занемаряване на земята, застрояване и урбанизиране), намаляване на видовото разнообразие, ерозия и изчерване на почвите.

Хората са причината и за глобалното затопляне, вседствие на емисиите въглероден диоксид. Това води до промени, като топенето на ледниците и снежните покривки, екстремално повишение на температурите, чувствителни промени в състоянието на водите и глобално повишение на нивото на водата.Населението на Земята за юли 2007 г. се изчислява на 6 671 226 000 души. Специалисти преценяват, че населението на планетата ще достигне 7 млрд. през 2013 и 9,2 млрд. през 2050 година. По-голяма част от населението ще се увеличи в развиващите се държави.

Гъстотата в различните региони по света варира, но голяма част е концентрирана в Азия. През 2020 се очаква 60% от хората да живеят в градовете. Изчислено е че само 1/8 от територията на Земята е подходяща за живот, 3/4 е заета от световния океан, а половината от сушата е пустиня или друг вид суша, която не е подходяща за живеене.

Най-северното селище в света е Алерт, остров Елсмер в Канада, а най-южното — базата Амундсен-Скот на Южния полюс.

Към 7 февруари 2008 г. само 470 души за излизали извън земната атмосфера, от които дванадесет са стъпили на Луната. В момента Международната космическа станция е единствената конструкция, която приютява хора в космоса. Екипажът на станцията се сменя на всеки шест месеца.

Възрастова структура на населението на Земята:

 • 0-14 години: 1 819 000 000 (29,9%)
  • мъже: 932 800 000 (15,4%)
  • жени: 886 000 000 (14,6%)
 • 15-64 години: 3 841 000 000 (63,2%)
  • мъже: 1 942 000 000 (32,0%)
  • жени: 1 898 000 000 (31,2%)
 • 65 и повече години: 419 100 000 (6,9%)
  • мъже: 184 100 000 (3,0%)
  • жени: 235 000 000 (3,9%) (по данни от 2000 г.)

Естествен прираст на населението: 1,14% (по данни от 2004 г.); 73 милиона на година (200 000 на ден); 1 на 32 000 на ден

Раждаемост: 22 раждания/1000 души (по данни от 2000 г.); 140 милиона на година; 1 на 17 000 на ден

Смъртност: 9 умирания/1000 души (по данни от 2000 г.); 60 милиона на година; 1 на 41 000 на ден

Съотношение между половете:

 • при раждане: 1,05 мъже/жени
 • под 15 години: 1,05 мъже/жени
 • 15-64 години: 1,02 мъже/жени
 • 65 и повече години: 0,78 мъже/жени
 • Общо за населението: 1,01 мъже/жени (по данни от 2000 г.)

Детска смъртност: 54 умирания/1000 живораждания (по данни от 2000 г.)

Средна продължителност на живота:

 • общо за населението: 64 години
 • мъже: 62 години
 • жени: 65 години (по данни от 2000 г.)