Типове променливи в C++

Типовете променливи в C++ се различават само по това от колко байта се състоят. Един байт има 8 бита, като всеки бит може да е 0 или 1. Когато се избира от какъв тип да е дадена променлива, се взима най-малкия тип, който би могъл да обхване най-голямата възможна стойност на променливата. Ето типовете и съответните им обхвати за популярните процесори от серията x86:

Описателно име Име на C++ Байтове Обхват
Булев bool 1 TRUE OR FALSE
Знак char 1 -128–127
Знак с код без знак unsigned char 1 0–255
Малко цяло число short 2 –32 768–32 767
Малко цяло положително число unsigned short 2 0–65 535
Дълго цяло число long 4 –2 147 483 648–2 147 483 647
Дълго цяло положително число unsigned long 4 0–4 294 967 295
Цяло число int * *
Цяло положително число unsigned int * *
Малко дробно число float 4 3.4E ± 38
Дробно число double 8 1.7E ± 308
Голямо дробно число long double 10 3.4E 4932–1.1E 4932

* Размерът и обхватът на int е различен за различните компилатори — за 16-битовите те са същите като за short, а за 32-битовите — като за long.