Двойни гласниРедактиране

αι = [е]
οι = [и]
ει = [и]
ι = [и]
ου = [у]
αυ = [ав] пред гласните и звучните съгласни β, γ, δ, ζ, λ, μ
αυ = [аф] пред беззвучните съгласни θ, κ, ξ, π, σ, τ,, φ, χ, ψ
ευ = [ев] пред гласни и звучни съгласни.
ευ = [еф] пред беззвучни съгласни.

Двойните гласни се произнасят поотделно, когато върху втората е поставен знакът трема ¨ или когато ударението пада върху първата от тях.

Двойни съгласниРедактиране

γγ = [нг]
γκ = [г] в началото на гръцки думи и в думи с чужд произход. В този случай звукът [г] се произнася твърдо и без предихание, както и в българския език.
γκ = [нг] в средата и края на думите.
γχ = [нх]
μπ = [б] в началото на гръцки думи и в думи с чужд произход.
μπ = [мб] в средата на гръцки думи.
ντ = [д] в началото на гръцки думи и в думи с чужд произход.
ντ = [нд] в средата на гръцки думи.
τσ = [ц]
τζ = [дз]
σ = [з] пред звучни съгласни.
γ = [й] пред ι и ε.
Съгласната λ се произнася меко.
Двойните съгласни κκ, λλ, μμ, ρρ и т.н. се произнасят като един звук.

!!! УДАРЕНИЕТО в гръцкия език е подвижно. То може да пада върху първата, втората или третата сричка отзад напред.

Ударението се пише винаги, когато думата се състои от повече от една сричка. Изключение са думите написани с главни букви. При двойните гласни ударението пада върху втората от тях. Следните едносрични думи също получават ударение:

ή или, πού; [пу] къде?, πώς; [пос] как?


Изписването на ударението в гръцкия език улеснява произношението, но затруднява правописа.

!!! В гръцкия език ВЪПРОСИТЕЛНИЯТ ЗНАК е [;].

Често, когато една дума завършва на гласна, а следващата започва с гласна, първата отпада и на нейно място се поставя апостроф.

από εκεί = απ' εκεί [ап'еки] от там
από έξω = απ'έξω [ап'ексо] отвън; наизуст