Програмен език PHP/Променливи в PHP

Променливи в PHP редактиране

Променливите в PHP, както и в другите езици за програмиране, служат за запазване, предаване и обработване на информация. Просто казано, в дадена променлива можете да запишете нещо, и когато по-нататък в кода то Ви потрябва, можете да го вземете от нея. Всяка променлива в PHP, така да се каже, се състои от две части: име и стойност. Имената на променливите в PHP винаги започват със символа $, и не могат да съдържат други знаци освен числа, латински букви и долна черта (_). Ето няколко правилни имена на променливи: $promenliva , $test1 $1 , $var_1 , $_1 , $test_ . Стойностите на променливите са тази информация която ние записваме в тях. Има няколко типа променливи - числови, текстови, логическа и масиви. Ето един нагледен пример за използване на променливи (текста след // в кода е коментар и той не се изпълнява при пускане на скрипта):

 <?php
 $promenliva="Здравейте!"; // Задаваме на променливата $promenliva стойност Здравейте!. 
 // Стойността заграждаме в кавички, защото е текст.
 print $promenliva; // Извеждаме на екрана стойността на променливата $promenliva
 ?>
 
 <?php
 $var_1=6; // Даваме на променливата $var_1, стойност 6. 
 // Този път не заграждаме стойността в кавички, защото е число.
 $var_2=4; // Задаваме на променливата $var_2, стойност 4.
 $var_3=$var_1+$var_2; // Променливата $var_3 е резултат от сбора на променливите $var_1 и $var_2.
 print $var_3; // Извеждаме стойността на $var_3 (Тя ще е 10).
 ?>

Пример за използването на променливите и действията с тях редактиране

След като вече знаете какво представляват променливите и за какво се използват, нека да направим един прост скрипт за решаване на квадратно уравнение. За скрипта са необходими и други знания освен тези които би трябвало да сте получили от дотук написаното, но ще обяснявам всичко така че да го разберете.

Най-вероятно повечето от вас знаят какво представлява квадратното уравнение и как се решава но за тези които незнаят, сега ще кажа. Квадратно уравнение е уравнение от вида: ax2+bx+c=0, където a, b и c са числа и а≠0. За решаването на такова уравнение служат следните формули: D=b2-4ac и x½=(-b±√D)/2a, където D≥0 и x1 е единият корен, а x2 е другият корен на уравнението. Сега да пристъпим към написването на скрипта който ще решава уравнение от този вид.

 <form action="" method="POST">
 A = <input type="text" size="5" name="a"><br>
 B = <input type="text" size="5" name="b"><br>
 C = <input type="text" size="5" name="c"><br>
 <input type="submit" name="presmetni" value="Пресметни">
 </form>
 
 <?php
 // Най-напред взимаме информацията получена от формата
 $a=$_POST['a'];
 $b=$_POST['b'];
 $c=$_POST['c'];
 // Вече в променливите $a, $b и $c се съдържа информацията която потребителят е въвел.
 // Сега ще проверим дали а е различно от нула и ако не е (тоест ако $a=0), ще изведем съобщение за грешка
 if ($a==0) die ('Числото "А" трябва да е различно от 0!'); // Във проверката използваме ==, 
 // защото ако използваме само =, скрипта ще присвои на $a стойност 0, а така просто проверява 
 // дали е 0
 // Сега ще изчислим D
 $d=$b^2-4*$a*$c;
 // 
 ?>