Историческо развитие на хърватския език

Историческото развитие на хърватския език протича през три големи периода.

Общ преглед

редактиране
 1. Първи период: до края на 12 век. Това е времето, когато хърватският език се обособява като отделен южнославянски език от южния праславянски макродиалект. В основата на хърватския език лежат три диалекта: кайкавски, чакавски и западнощокавски диалект, различията между които първоначално са незначителни. Този период обхваща два подпериода:
  1. доисторически: до края на 10 или началото на 11 век, от който няма останали писмени паметници, поради което състоянието му може само да се реконструира въз основа на по-късни езикови явления или начина на заемане на чужди думи, както и от откъслечни записи на славянски имена в чужди писмени паметници.
  2. на първите писмени паметници (старохърватски): 11 – 12 век, от който има конкретни сведения за състоянието на езика (глаголически паметници, напр. Башчанска плоча, Виенски глаголически листи и др.).
 2. Втори период: (среднохърватски): 13 - 14 век. Това е времето, през което се развиват съществуващите основни диалекти. Тенденцията на развитие през този период е към намаляване на фонемния състав и опростяване на граматичните категории, предимно намаляване на броя на падежните окончания.
 3. Трети период (новохърватски или съвременен хърватски): от края на 14 век до днес. Той се отличава с бавен езиков развой и големи миграционни процеси, които нарушават разпределението в дотогавашните хърватски диалекти, като настъпва значително смесване на диалектите. През този период се оформят чертите на новощокавския диалект, появата на които са в резултат на езиковия развой именно през този период. Положението на щокавския диалект се утвърждава като основа на съвременния хърватски книжовен език.

Фонетичен развой

редактиране
 1. Развой на вокалната система
 2. Развой на консонантната система

Морфологичен развой

редактиране
 1. Развой на деклинацията
 2. Развой на глаголната система

Използвана литература

редактиране
 • Priručna gramatika hrvatskoga književnog jezika, Zagreb, 1979
 • Увод в изучаването на южнославянските езици, БАН, С. 1986

Външни препратки

редактиране